Đặc trưng của cơ thể mẹ trong giai đoạn tháng thứ sáu mang thai: Đặc trưng của cơ thể mẹ : Đáy tử cung cao 18