Thân nhiệt cơ sở liên tục duy trì ở mức cao với phụ nữ mang thai: Trước tiên Với người bình thường thân nhiệt cơ sở thay đổi